نشانه های حمله قلبی را بشناسیم و آگاهانه عمل کنیم.